วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัแดห์ที่1

วันนี้ได้ทำบล็อกเป็นครั้งที่ 2 ค่ะ เกือบจำรหัสผ่านไม่ได้แน่ะ นานเหลือเกิน อาจาย์ให้หาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะให้ทำในhi5 แต่มีเพื่อนบอกข้อดีของบล็อก ก็เลยได้ทำในบล็อกค่ะ ทำไปทำมาเกิดอาการงงนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีค่ะ

สรุปการเรียนสัแดห์ที่2

วันนี้เรียนเป็นวันที่ 2 ของเทอมนี้ ในวิชา คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์ จ๋า บอกให้หาเพลง หรือแต่งเพลง แต่งนิทาน แล้วให้นำไปลงบล็อกและทำบล็อกเพิ่มเติม

สรุปการเรียนสัแดห์ที่3

วันนี้อาจารย์สอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยว่า เป็นของใกล้ตัว เป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้เป็นกระบวนการได้โดยที่บุรณาการผ่านเรื่องใกล้ตัวต่างๆเช่น การตวง การนับหรือแม้แต่การวัด เป็นต้น คณิตศาสตร์ไม่ได้แต่เป็นการที่จะให้เด็กบวกเลขเพียงอย่างเดียวแต่จะให้เด็กสามมารถเปรีบยเทียบ และรู้จักขนาด และสี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของใกล้ตัว ที่เด็กพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อไป

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่4

วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับลักษณะหลักสูตรที่ดี คือ1.เน้นกระบวนการคิดและการพัฒนาความคิดรวบยอด2.เน้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาพูดที่สัมพันธ์เกี่ยวกัยกิจกรมมในชีวิตประจำวันไม่ใช่การท่อง3.แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆและลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป4.สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าข้อมูลเพื่ออให้ได้คำตอบ5.ส่งเสริมให้เด้กเกิดการรับรู้สามารถบรรยายและค้นคว้าเพิ่มเติม6.เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกัน7.เปิดให้เด้กได้ค้นคว้าสำรวจ ปฎิบัติรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่

วันนี้อาจารย์ให้เขียนแผนการสอนหน่วยของแต่ละกลุ่มใส่ใน MindMap ส่งทางเมล์ มี ลักษณะสี รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส ส่วนประกอบ รสชาติ ประโยชน์ โทษ การเก็บรักษาส่งเมล์ให้อาจารย์จ๋า คราวหน้าให็นำเกมมาส่งด้วย6

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่8

วันนี้ส่งเกม แต่อาจารย์ให้เอาไปแก้บ้างส่วนค่ะแล้วให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ส่งงานอาจารย์ให้ทำส่งอาจารย์ด้วย

สรุปการเรียนสัแดห์ที่9

วันนี้อาจารย์อธิบายวิธีการสอนของแต่ละวันสอนในหน่วยเสริมประสบการณ์ ว่าต้องมีอะไรบ้าง จะสอนเด็กในแต่ละหน่วยของแต่ละกลุ่ม การสอนของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน เด็กได้สาระอะไรในการสอนบ้าง การสอนแบบใช้คำถามปลายเปิด ในการสอนควรมี การเตรียมความพร้อม วางแบบแผน เตรียมอุปกรณ์ในการสอนให้เหมาะสม